Beleid

Statutaire doelstelling

De stichting heeft als doel:

 • Het bevorderen van cultuurparticipatie voor kwetsbare groepen uit de samenleving;
 • Het verbinden van mensen met verschillende achtergrond en leeftijd (sociale cohesie);
 • Het helpen ontdekken en stimuleren van (beginnend) talent;
 • Het bespreekbaar maken van actuele thema’s en maatschappelijke vraagstukken en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Strategie

Wij richten ons in de stad (in de eerste instantie Zutphen) op de kwetsbare wijken en doelgroepen. Daar ontwerpen wij community art projecten voor die passen bij de doelgroep en bij de vraagstukken die op dat moment spelen.

Strategische uitgangspunten:
Wij werken daarbij vanuit de volgende uitgangspunten:

 • We zijn vraaggericht en streven ernaar zoveel mogelijk mensen te bereiken: dit doen we door ze niet alleen deelnemer maar ook medewerker te laten zijn. We denken groot, in mogelijkheden, we zijn flexibel en hebben volop aandacht voor de eigen inbreng van de deelnemers.
 • We laten ons daarbij niet beperken door (financiële) middelen: onze kracht is ons creatieve vermogen om bestaande organisaties, samenwerkingsverbanden en voorzieningen (zoals gebouwen en natuur) in te zetten om onze doelen te bereiken.
 • Wij organiseren voorstellingen met een relevante boodschap: de voorstelling hebben een bepaalde thematiek die speelt in een stad/land of wijk. Deze voorstellingen worden samen met bewoners of voor de bewoners gemaakt.
 • Wij streven naar professionaliteit: persoonlijke ontwikkeling en talentontwikkeling vragen om een zo professioneel mogelijk niveau.

Activiteiten

Voorafgaand aan de totstandkoming van deze stichting hebben we eerst in samenwerking met de buurtvereniging en daarna Stichting ‘De Talentstrateeg’ de volgende activiteiten succesvol weten op te zetten:

Community Art Theaterproject De Hoven (eerste editie);
Community Art Theaterproject De Hoven (tweede editie);
Jongeren taalproject Taka Tuka: theater- en taallessen voor jongeren.

Community art volgens het LKCA:

“… een vorm van actieve cultuurparticipatie waarbij professionele kunstenaars samenwerken met burgers vanuit sociaalmaatschappelijke vraagstukken. Het doel is een hoogwaardig kunstproduct tot stand te brengen waaraan alle deelnemers (ook al zijn die niet veel in aanraking met kunst geweest) inhoudelijk en/of artistiek bijdragen.”

Toekomst

Geplande activiteiten 2023

 • Communty Art Community Art Theaterproject De Hoven (vierde editie)

Verder willen wij steeds meer Community Art projecten opzetten en inzetten als middel om onze doelstellingen te bereiken.

Wat is Community Art?

Bij een Community Art project gaan mensen, onder leiding van kunstenaars, creatief aan de slag. De doelstellingen van een project zijn zowel sociaal (bijvoorbeeld verbindingen aangaan in een wijk) als artistiek. Hierbij zijn de artistieke aspecten dus leidend.

Community Art betreft sociaal artistieke projecten die nadrukkelijk gekoppeld zijn aan de maatschappij en met een maatschappelijke relevantie. Theater wordt binnen Community Art ingezet om iets te veranderen in sociaal-maatschappelijke situaties, door mensen aan het denken te zetten met betrekking tot hun eigen leefwereld. Community Art is een verzamelnaam voor sociaal artistieke projecten. Community Art legt zich toe in het maken van kunst met mensen in plaats van voor mensen. Dat is wellicht het belangrijkste kenmerk. Een Community Art kunstenaar zet de verbeeldingskracht van de kunsten in, om zichtbaar te maken wat mensen beweegt en zorgt ervoor dat kunst direct integreert in het dagelijkse leven van mensen.

Community Art projecten werken goed omdat:

 • Deze projecten een artistieke ervaring bieden: door middel van het deelnemen aan en het ervaren van kunst wordt het waarnemingskader van de deelnemer aangesproken en vergroot. Hierdoor neemt de verbeeldingskracht toe en ontstaan er nieuwe ideeën en visies.
 • De deelnemers actief betrokken worden bij het creatieve proces waardoor het gevoel van verbondenheid tot stand komt.
 • De projecten toegankelijk zijn voor amateur en professional waardoor er een gezamenlijke  leerervaring ontstaat.
 • Door de projecten heen de sociale cohesie bevorderd wordt.  Dit gebeurt doordat mensen met diverse achtergronden op een positieve manier met elkaar in verbinding worden gebracht.
 • De leefbaarheid in de gemeenschap wordt vergroot. Dit gebeurt door te focussen op de zelfeffectiviteit van de deelnemers om problemen in de onderlinge interactie aan te pakken.
 • Deze projecten het sociale kapitaal helpen te ontdekken en zichtbaar weten te maken.

Financiën

De financiering van de algemene kosten zal plaatsvinden vanuit van particulieren.

Naast de algemene kosten en inkomsten zijn er ook nog projectkosten en -inkomsten. De projecten  hopen we middels fondsenwerving bij vermogensfondsen, subsidie van gemeente Zutphen en bijdragen van deelnemers/publiek te financieren. Deze inkomsten zijn sterk afhankelijk van het aantal projecten die we per jaar hebben en het resultaat van de werving. Op dit moment is daar nog niet heel veel over te vertellen. Wel kunnen we zeggen dat wij in het verleden al op positieve wijze samengewerkt hebben met een fondsenwerver. We hopen deze samenwerking ook in de toekomst voort te zetten.

Winstoogmerk en beloningsbeleid

Stichting Tevoorschijn heeft geen winstoogmerk. De bestuurders krijgen geen beloning voor het uitvoeren van hun bestuurstaken, zoals vergaderen en representatie van de stichting.