Stichting Tevoorschijn hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen door zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. De verwerking van uw persoonsgegevens zijn beperkt tot enkel de gegevens die relevant zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt en worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.

In ons geval betreft dit:  Het in opdracht van de klant verstrekken van informatie aan vermogensfondsen met als doel het werven van gelden. Al deze gegevens die wij sturen zijn  met toestemming van de klant verkregen. Deze gegevens worden niet langer bewaart dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, danwel op grond van wat de wet is vereist.

De gegevens worden niet verstrekt aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verstrekt,  Voor ons jaarverslag zijn wij verplicht om gebruik te maken van een accountant.  Deze derde partij heeft inzage in de gegevens die vermeld zijn op de facturen.  Uiteraard verwerkt deze derde partij niet de adresgegevens en gaat deze partij vertrouwelijk om met de aangeleverde data.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

Als u contact wil opnemen over de verwerking dan kan dat via: info@stichtingtevoorschijn.nl